[ATB] Aktualności

Budownictwo w Polsce na przyzwoitym poziomie

Data publikacji:

W 2020 r., w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji - informuje Główny Urząd Statystyczny. W ub. roku oddano do użytkowania 221 401 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 19 594,7 tys. m² oraz liczbie izb - 834 434. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań - o 13 976 (6,7%), powierzchni użytkowej mieszkań - o 1218,1 tys. m² (6,6%) oraz liczby izb - o 50 669 (6,5%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 88,5 m² (w 2019 r. - 88,6 m²). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 132,8 m², natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52,6 m². Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa - mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143 m² powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 61,4 m², natomiast mieszkania w budownictwie pełniącym funkcje społeczne (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) - 50,1 m².

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (21,1% wartości krajowej), wielkopolskim (10%) i dolnośląskim (9,9%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 5,8.

Największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (8,6), pomorskim (8,1) oraz dolnośląskim (7,5); najmniejsze w: opolskim (2,7), świętokrzyskim (3,2) i śląskim (4,1).
W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 64,6% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni - 33,5%. W porównaniu z poprzednim rokiem udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem zwiększył się o 1,2 p.p. Odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych zmienił się nieznacznie (wzrósł o 0,1 p. proc.).

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (66,5%) i jednokondygnacyjnych (28,2%), w których znalazło się odpowiednio 32 i 12,2% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,3% nowych budynków) usytuowanych zostało 55,8% mieszkań.

 

Budownictwo niemieszkalne

W 2020 roku przekazano do eksploatacji 22 536 nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 2754 (odpowiednio o 2,2 i 11,5% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 15 427,4 tys. m² i była o 5,5% mniejsza niż w 2019 r. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (45,7%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (20,4%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,9%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (16,2%) i budynków transportu i łączności (13,7%).

W 2020 r. oddano do użytkowania 527 nowych budynków biurowych, co oznaczało spadek o 8,2% względem roku 2019. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 1271,8 tys. m² (wzrost o 16,2%), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (51,5% wartości krajowej), śląskie (11,9%) i łódzkie (6,4%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie lubuskim (0,4%), świętokrzyskim (0,5%) i opolskim (0,7%).

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 2652 nowe budynki handlowo-usługowe, (spadek o 6,6% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 1994,4 tys. m², co oznaczało spadek o 5,4% w stosunku do poprzedniego roku. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (13,8% udziału w kraju), małopolskie (12,2%) i wielkopolskie (10,7%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwie lubuskim (2,1%), podlaskim (2,6%) i świętokrzyskim (2,7%).

W 2020 r. wybudowano 979 nowych budynków przemysłowych (spadek o 6,2% w porównaniu z rokiem 2019). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 2810,9 tys. m² i była mniejsza o 22,1% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: dolnośląskie (21,8%), wielkopolskie (12,3%) oraz śląskie (9,6%); najmniejszy - województwa: podlaskie (1,8%), warmińsko-mazurskie (1,9%) i lubuskie (2,1%).

W analizowanym okresie przekazano też do użytkowania 2261 nowych budynków magazynowych (o 3,9% mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków zmniejszyła się względem poprzedniego roku o 3,6% i wyniosła 4236 tys. m², osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (20,4% udziału w kraju), śląskim (14%) i dolnośląskim (13,8%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (0,7%) oraz podlaskim (1,2%) i opolskim (1,6%).

 

Jakie perspektywy?

W 2020 r. rozpoczęto budowę 223 842 mieszkań, tj. o 13 439 mieszkań (5,7%) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 40,3% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 58,2%. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.
W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 276 149 mieszkań, tj. o 7374 mieszkania (2,7%) więcej niż przed rokiem, z czego 98% realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

W 2020 r. wydano pozwolenia na budowę 30 028 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 15 996,2 tys. m². W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadki liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 9,1 i 10%). Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 16%), budynków biurowych (o 11,9%), a także budynków transportu i łączności (o 10,3%).

Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki - największe w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 24,1%), a także pozostałych budynków niemieszkalnych (o 17,8%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (43,2%), pozostałe budynki niemieszkalne (22,9%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,3%).

Według wydanych pozwoleń największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: wielkopolskim (2334,6 tys. m²), mazowieckim (2143,4 tys. m²), śląskim (1629,4 tys. m²) i łódzkim (1301,7 tys. m²). Łączna powierzchnia użytkowa dla wymienionych województw stanowiła 46,3% ogółu planowanej do wybudowania powierzchni. Najmniejszą powierzchnię użytkową nowych budynków niemieszkalnych zanotowano w: świętokrzyskim (303,3 tys. m²), opolskim (327,3 tys. m²) oraz lubuskim (492,8 tys. m²). Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w województwie wielkopolskim (o 17,5%) i małopolskim (o 11,1%).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.