[ATB] Budownictwo

Rząd chce powołać Morski Fundusz Rozwoju

Data publikacji:

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju. Nowy instrument miałby ma stymulować tworzenie i rozwój podmiotów finansujących sektor gospodarki morskiej. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2019 roku.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk. Założenie projekty jest tak, że Morski Fundusz Rozwoju ma wpływać stymulująco na rozwój podmiotów z szerokorozumianego sektora gospodarki morskiej i rozwój infrastruktury finansującej sektor gospodarki morskiej.

Głównymi działaniami mają być:

  • działanie w charakterze swojego rodzaju sponsora/założyciela i tworzenie we współpracy z różnymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego funduszy inwestycyjnych różnych typów (otwartych, specjalistycznych otwartych i zamkniętych, w tym aktywów niepublicznych), których polityka inwestycyjna nakierowana będzie na inwestycje w szerokorozumianą gospodarkę morską i które na swoją działalność inwestycyjną będą pozyskiwać środki od szerokiego spektrum inwestorów instytucjonalnych i detalicznych,
  • inwestowanie bezpośrednie i pośrednie w podmioty z sektora szerokorozumianej gospodarki morskiej, w tym w szczególności w początkowym etapie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.

Według informacji podanych w istocie rozwiązań ujętych w projekcie „proponowane (…) rozwiązanie ma na celu wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i środków finansowych na rozwój szerokorozumianego sektora gospodarki morskiej, w tym na finansowanie projektów inwestycyjnych o różnym horyzoncie czasowym, które będą również umożliwiały realizację celów określonych w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, poprzez utworzenie przez instytucje wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej spośród podmiotów, które zgłosiły swoje zainteresowanie, spółki akcyjnej Morski Fundusz Rozwoju, który będzie prowadził działalność jako wyspecjalizowany, komercyjny fundusz w sektorze gospodarki morskiej.
„Morski Fundusz Rozwoju („MFR”) będzie działał na podstawie ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju i kodeksu spółek handlowych. Podstawą gospodarki finansowej MFR będzie roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Funduszu. Decyzje inwestycyjne będą podejmowane w oparciu o rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego Morskiego Funduszu Rozwoju” – czytamy w projekcie.
Nadzór nad obszarem działalności inwestycyjnej MFR będzie sprawowała w sposób pośredni Komisja Nadzoru Finansowego poprzez nadzór nad instytucjami finansowymi oraz podmiotami emitującymi instrumenty finansowe znajdującymi się w obszarze działalności inwestycyjnej Funduszu. Dalej czytamy, że „MFR nie będzie podlegał nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego chyba, że Walne Zgromadzenie MFR podejmie uchwałę w sprawie zgody o ubieganie się dopuszczenie i wprowadzenie akcji MFR do obrotu na rynku regulowanym albo uchwałę w sprawie zgody o wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wykonywanie działalności zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) lub o dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI.”
MFR ma finansować finansował swoją działalność z kapitałów własnych, w tym kapitału założycielskiego, przychodów z inwestycji i lokat, darowizn oraz kredytów, pożyczek i wpływów z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.