[ATB] Aktualności

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego podsumowuje zeszły rok

Data publikacji:

Polski przemysł betonu towarowego w roku 2020 wyprodukował 26 mln m³ betonu, zużywając do tego blisko 50 mln t kruszywa i około 8 mln t cementu (z 18,7 mln t wyprodukowanych przez polskie cementownie). Taka ilość mieszanki betonowej na place budów dostarczyła flota 3150 specjalistycznych betonomieszarek, które rocznie pokonywały ponad 165 mln km.

Rok 2020 przyniósł mniejszy niż zakładała większość prognoz spadek PKB dla Polski. Wynik na poziomie -2,8% PKB oznaczał jedną z najmniejszych recesji w Europie. Prognozy na 2021 rok to z kolei wzrost PKB o 3,5-5%. Głównym motorem tego wzrostu ma być, według badań ośrodków zajmujących się monitorowaniem sytuacji rynkowej, odroczona konsumpcja.

Przewidywania dotyczące inflacji są na takim samym poziomie jak w roku 2020 czyli w okolicach 3,4%. Jak wskazują eksperci SPBT, rosnące ceny żywności, paliw oraz energii, które będą także miały istotny wpływ na koszty pracy i koszty surowców wykorzystywanych do produkcji betonu oraz na jego transport na budowy.

Nie precyzują jednak czy zjawiska te będą miały wpływ na wzrost cen mieszanki betonowej w roku bieżącym, gdyż nie tylko one mają tutaj znaczenie cenotwórcze.

Stabilizacja sektora

– Sama produkcja budowlano-montażowa w całej Polsce odzwierciedli oczywiście w 2021 r. konsekwencje opóźnionej reakcji na zmiany koniunktury gospodarczej

– skomentował Michał Grys, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia

Producentów Betonu Towarowego w Polsce. W związku z tym, na rok 2021 prognoza zakłada nieznaczną korektę in minus (0,3%).

– Przewidujemy jednak, że po ujemnej dynamice w pierwszych miesiącach roku, druga jego połowa przyniesie wzrost produkcji. To dobre rokowanie, pozwoli firmom na długofalowe planowanie inwestycji – dodał Michał Grys. Jak podkreśla ekspert SPBT, pomimo sytuacji pandemicznej, rynek betonu towarowego „zachowuje się” stosunkowo stabilnie, od 4 lat utrzymując poziom produkcji ok. 25 mln m³.

„Mieszkaniówka” bez strat

Zdaniem ekspertów, segment budownictwa mieszkaniowego wykazuje znaczącą stabilizację, utrzymując się na poziomie 75 mld zł (minimalny wzrost o 0,1%). Dane z pierwszych miesięcy 2021 r. wskazują na wysoką aktywność zarówno wśród deweloperów jak również pomimo niekiedy 10-proc. wzrostu cen wśród nabywców mieszkań.

Prawdopodobnie ten trend utrzyma się w kolejnych miesiącach. W budownictwie niemieszkaniowym notuje się z kolei wzrosty w obszarze budowy magazynów i parków handlowych. Zauważalne jest jeszcze jednak post-pandemiczne ograniczenie budowy biurowców i hoteli. Łącznie - w sektorze kubaturowego budownictwa niemieszkaniowego prognozuje się spadek o 2,1% względem roku 2020.

Jak wskazuje SPBT, budownictwo infrastrukturalne będzie bardzo mocno osadzone w obszarze inwestycji sektora publicznego. Główną dźwignią wzrostu tego segmentu będą drogowe i kolejowe programy rządowe wspierane środkami z budżetu UE.

Standardy jakości

Eksperci wskazują na kluczowe ich zdaniem obecnie kwestie związane z zapewnieniem jakości i trwałości betonu. Wymieniane są dwa hasła, na których koncentrował się sektor w minionych miesiącach: „wyrób budowlany” i reakcja alkalia-kruszywo. Oba zagadnienia, mimo iż odległe od siebie mają kolosalny wpływ na jakość produktu finalnego, oraz na jego proces produkcyjny - w kontekście technologii, logistyki i kosztów.

– Od 1 stycznia 2021 r. producenci betonu, który zyskał formalny status wyrobu budowlanego, mają obowiązek przestrzegania szczegółowo określonych standardów w zakresie: składu produkowanego tworzywa, kontroli sprzętu produkcyjnego, systematycznych badań mieszanek betonowych i dojrzałych betonów, a także oznaczania samych produktów – powiedział Łukasz Żyła, wiceprezes zarządu SPBT w Polsce. – Wcześniej bardzo często mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której standardy jakości i parametry produktów były traktowane z dużą swobodą interpretacji przez mniej świadomych producentów

– dodał Łukasz Żyła.

Beton jako wyrób budowlany

Obecnie wytwórnie betonu zobowiązane są do wdrożenia i prowadzenia Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, a przede wszystkim poddania go obowiązkowej certyfikacji przez jednostki do tego upoważnione. Co to oznacza dla finalnego odbiorcy? Czy oznakowanie wyrobów znakiem budowlanym i przekazywana wraz z dostawą Deklaracja Właściwości Użytkowych będzie miała znaczenie dla realizowanej przez niego inwestycji czy też będzie kolejnym „dokumentem” do zarchiwizowania?

Producenci betonu towarowego są zobowiązani do przeprowadzania procesu systematycznej oceny stałości właściwości użytkowych dla swoich wyrobów, co zapewnia odbiorcy powtarzalność parametrów betonu we wszystkich zamawianych dostawach. Przede wszystkim, pewność ta dotyczy składu kupowanego betonu oraz jego parametrów użytkowych, a w konsekwencji - gwarancję określonej trwałości budowli.

Obecna zmiana przepisów wprowadza też istotny z punktu widzenia poprawności funkcjonowania i egzekwowania wymagań nadzór nad rynkiem betonu towarowego sprawowany przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

Poddanie rynku takiemu nadzorowi spowoduje ograniczenie „szarej strefy” nie tylko pod względem fiskalnym ale również ograniczy ryzyko dostarczania na budowy przez „szarą strefę” betonu o nieustalonych i wątpliwych parametrach.

Dla odbiorcy, szczególnie indywidualnego inwestora oznaczać to będzie pewność co do jakości zakupionego betonu oraz zdefiniowaną ewentualną ścieżkę reklamacyjną. – Firmy z naszego sektora dostrzegają, pozytywne konsekwencje, które przyniosą wprowadzone uwarunkowania prawne. Producenci rozumieją, że koszty, jakie będą ponosić już teraz, są inwestycją w jakość - której pozytywne skutki zobaczą przyszłe pokolenia. To one najmocniej odczują rezultaty budowania z betonu o najwyższym standardzie jakości – powiedział Łukasz Żyła.

Alkalia - kruszywo

Drugi z kluczowych dla branży tematów dotyczy dostępności kruszyw o odpowiednich parametrach w świetle obecnych regulacji GDDKiA. Unikanie korozji wewnętrznej betonu polega w znacznej mierze na jej zapobieganiu. Jednym z jej typów jest tzw. reaktywność alkaliczna kruszyw. Wymogi, jakie planowała wprowadzić GDDKiA, w pierwotnej formie bardzo mocno ograniczały dostępność lokalnego piasku, który mógł być użyty do produkcji betonu.

Wymagania i metodyka badań reaktywności alkalia - krzemionka w wytycznych GDDKiA zostały oparte na procedurach i normach amerykańskich (ASTM). Ich wdrożenie spowodowało, że nieznaczny procent piasków mógłby być dopuszczony do produkcji betonów dla drogownictwa - mimo, że dane złoże użytkowane było od lat, a badania reaktywności alkalicznej wg „starych” polskich norm, klasyfikowały te kruszywa jako niereaktywne oraz na przestrzeni lat jakość wytworzonego z niego betonu była zgodna z wymogami wszystkich kolejnych funkcjonujących w Polsce norm i standardów.

W konsekwencji branża stanęła przed perspektywą transportu piasku do wytwórni na duże odległości, co znacząco nie tylko zwiększyłoby koszty ale również negatywnie wpływało na środowisko [zużycie paliwa, emisja spalin] i bezpieczeństwo. Zauważalne stało się również ryzyko opóźnień w realizacji kontraktów, a w dłuższej perspektywie - rezygnacja z kolejnych postępowań przetargowych w obawie przed utratą rentowności kontraktu.

– Konsekwencją rozmów jest przyjęcie przez GDDKiA rozwiązań, które pozwolą utrzymać bardzo dobrą jakość produktu, nie stwarzając zagrożenia dla opóźnień w realizacji kontraktów infrastrukturalnych. Przede wszystkim, uwzględniono dotychczasowe 30-letnie doświadczenia z realizacji obiektów drogowo-mostowych. Poszerzona została, względem pierwotnego projektu, gama dopuszczonych piasków (kategorie R0 i R1) z jednoczesnym stosowaniem cementów niskoalkalicznych w okresie przejściowym. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić podwójną gwarancję na czas wykonania pełnych badań i stworzenie katalogu piasków w kategorii reaktywności R0. - to kwestia kluczowa

– powiedział Daniel Grzegorski, prezes zarządu SPBT w Polsce.

– Istotnym ustaleniem jest także uznanie przez GDDKiA zapisów dotyczących reaktywności kruszywa w dokumentach wystawianych przez producenta kruszywa jako podmiotu wprowadzającego wyrób na rynek. Nasze stowarzyszenie zrzesza 90% firm z polskiego rynku, które realizują projekty infrastrukturalne. Czujemy satysfakcję z tak wypracowanych rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie jak najwyższych standardów jakości a co za tym idzie pozwolą na wybudowanie trwałych rozwiązań infrastrukturalnych na lata – dodał.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.