Zagrożenie epidemiczne na budowach

Zagrożenie  epidemiczne na budowach

Polska Izba Inżynierów Budownictwa odniosła się do problemów zgłaszanych przez przedstawicieli branży budowlanej związanych z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-COV-2. Izba przypomina, że wiodąca rola, jeśli chodzi o zalecenia postępowania, należy do centralnych organów władzy państwowej, tj. rządu, ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego.

Niezależnie jednak od tego cały czas aktualne są przepisy powszechnie obowiązujące stanowiące, że za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, a kontrola wypełniania tych obowiązków należy do Państwowej Inspekcji Pracy. – Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy kierownik budowy ma wątpliwości w zakresie postępowania, np. z uwagi na specyfikę miejsca i sposobu wykonywanej pracy lub warunków jej wykonywania, powinien wystąpić do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej o wskazówki postępowania w określonym przypadku – przypomina PIIB. I jednocześnie przypomina: kierownik budowy ma prawo wstrzymać wykonywanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia. W takim przypadku powinien równocześnie bezzwłoczne zawiadomić o tym właściwy organ.


Reklama
Powiązane artykuły