1. Zakres zastosowania polityki prywatności i klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1.1. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do serwisu internetowego www.atbudownictwo.pl. W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

1.2. Serwis prowadzony jest przez firmę Boomgaarden Medien Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszkowie Drugim, ul. Wesoła 52, 62-604 Kościelec zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznań, pod numerem KRS: 0000138051, NIP: 666-17-26-346, REGON: 310339589.

1.3. Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wymienione powyżej i prowadzone przez Boomgaarden Medien Sp. z o.o., nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

 

2. Dane osobowe

2.1. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych osobowych.

2.2. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

2.3. Jeżeli Boomgaarden Medien Sp. z o.o. zbiera przy użyciu Serwisów dane osobowe użytkowników, zawsze informuje użytkowników o tym fakcie, a także o celu zbierania danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody użytkownika, Boomgaarden Medien Sp. z o.o. zwraca się o wyrażenie takiej zgody.

2.4. Administratorem danych osobowych zbieranych w w/w Serwisach jest Boomgaarden Medien Sp. z o.o.

2.5. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e‑mail, numer telefonu.

2.6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Boomgaarden Medien Sp. z o.o. drogą mailową na adres: administrator@atrexpress.com.pl, inspektor@atrexpress.com.pl lub telefoniczną pod numerem + 48 63 261 60 83.

2.7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

2.8. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych

 

3. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

  1. Administratorem Danych Osobowych jest „BOOMGAARDEN MEDIEN” sp. z o.o. Dane kontaktowe ul. Wesoła 52, Ruszków Drugi, 62–604 Kościelec, e-mail: atrexpress@atrexpress.com.pl. Dane kontaktowe powołanego Inspektora Danych Osobowych: e-mail: inspektor@atrexpress.com.pl, tel.: 63-261-60-83.
  2. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.
  3. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach dostępu do danych osobowych, w tym m.in. o prawie dostępu, w tym prawie do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawie do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawie do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym; prawie do ograniczenia przetwarzania. Powyżej wskazane żądania klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.
  4. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem Zleceniodawcy, administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania Zleceniodawcy są ewidentnie nieuzasadnione lub  nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

4. Newsletter

4.1. Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość otrzymywania Newslettera.

4.2. Otrzymywanie Newslettera jest możliwe po uprzednim podaniu przez użytkownika adresu e‑mail i wybraniu opcji Zapisz na stronie Serwisu, wyrażeniu zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe oraz potwierdzeniu subskrypcji drogą e‑mailową.

4.3. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. W celu rezygnacji użytkownik powinien przekazać Boomgaarden Medien Sp. z o.o. informację o rezygnacji za pomocą emaila: adminisrtator@atrexpress.com.pl.

 

5. Cookies

5.1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies.

5.2. Cookie („Ciasteczko”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer Boomgaarden Medien Sp. z o.o. na komputerze użytkownika. Informację tę serwer Boomgaarden Medien Sp. z o.o. odczytuje w trakcie jednego połączenia się z Serwisami z tego komputera.

5.3. Korzystanie z Ciasteczek nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników ani żadnych informacji poufnych z ich komputerów.

5.4. Operator serwisu Boomgaarden Medien Sp. z o.o. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

5.5. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5.6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5.7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

5.8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 

5.9. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

 

6. Zmiany polityki prywatności

6.1. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zmian zasobów Serwisów, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do Serwisów. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisów mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.